Velkommen

Velkommen til Kortforsyningen/download, Geodatastyrelsens selvbetjeningsløsning til download af geodata.

Her kan du hente data i form af udtræk, der ligger klar til download. Nedenfor finder du en tematisk indgang til alle korttyper, som er gratis til rådighed.

Hvis du foretrækker at se en samlet liste med alle tilgængelige produkter, kan du i stedet klikke på "Geodataprodukter" i top-menuen.

DHM - Danmarks Højdemodel

Danmarks højdemodel (DHM) er en digital model af landskabet i tre dimensioner. Højdemodellen kan anvendes til klimatilpasning, planlægning, projektering, landskabsanalyser og visualiseringer.

Grundlæggende landkortdata

Grundlæggende landkortdata består af ortofotos og GeoDanmark-data, som indsamles i samarbejde mellem Staten og kommunerne. GeoDanmark-data er det grunddatasæt, som udgør det fællesoffentligt forvaltningsgrundlag.

Landinddelinger

Landinddelinger består af administrative grænser, fx regioner, kommuner, sogne m.v. og findes som aktuelle (DAGI) og historiske (DIGDAG) data.

Matrikeldata

Matrikelkortet er et digitalt, juridisk kortværk, som viser de registrerede ejendomsgrænser og vejrettigheder. I matrikelkortet vises fx de fredskovsbelagte arealer, zoner for strandbeskyttelse og klitfredning.

Stednavnedata

Stednavnedata består af stednavneangivelser, herunder navne på byer og andre lokaliteter.

Topografiske kort

Topografiske kort er landkort, som viser, veje, bygninger, vandløb, skove, søer etc. Topografiske kort findes i flere målestoksforhold med varierende detaljeringsgrader, egnet til forskelligt brug. De findes både som historiske og aktuelle kort.

Minecraft

Danmarks frie geodata i en Minecraftverden viser Danmark i Minecraft-format, så landet kan udforskes i et 3D spilunivers. Danmark i en Minecraftverden kan downloades i 10x10 km blokke.

Miljødata – Vand- og naturplaner

Kortene bruges som grundlag for udarbejdelsen af vand- og naturplaner. De er udarbejdet af Naturstyrelsen.

Miljødata – Fingerplaner

Kortene viser de afgrænsninger, arealreservationer mv., som indgår i Fingerplan 2013. Data er udarbejdet af Naturstyrelsen.

Miljødata – Klimatilpasningsplaner

Kortene viser grundvandsstand, kystbeskyttelse, havstigning og nedbør og er udarbejdet af Naturstyrelsen, Kystdirektoratet og GEUS.

 

Kurv

Kurven er tom

Partnerprogram

Geodatastyrelsen har partneraftaler med en række private udviklere, der har en særlig ekspertise inden for geografisk information.

 

Find en udviklingspartner