Kortudsnit i PDF og JPG

I SDFEkort kan miljø-, natur og planoplysninger vises ovenpå forskellige baggrundskort. Det er muligt at printe kortudsnit til pdf og geopdf, samt eksportere kortudsnit til f.eks. jpg. I SDFEkort kan læses en detaljeret vejledning til programmet.

Grønlandske data

Frie grønlandske data indeholder topografiske kort, flyfotos og højdemodel. Mange af datasættene er ældre og svingende kvalitet, men projekt om ny landkortlægning i Grønland vil skabe grundlag for bedre og opdaterede data.

DHM - Danmarks Højdemodel

Danmarks højdemodel (DHM) er en digital model af landskabet i tre dimensioner. Højdemodellen kan anvendes til klimatilpasning, planlægning, projektering, landskabsanalyser og visualiseringer.

Grundlæggende landkortdata

Grundlæggende landkortdata består af ortofotos og GeoDanmark-data, som indsamles i samarbejde mellem Staten og kommunerne. GeoDanmark-data er det grunddatasæt, som udgør det fællesoffentligt forvaltningsgrundlag.

Landinddelinger

Landinddelinger består af administrative grænser, fx regioner, kommuner, sogne m.v. og findes som aktuelle (DAGI) og historiske (DIGDAG) data.

Matrikeldata

Matrikelkortet er et digitalt, juridisk kortværk, som viser de registrerede ejendomsgrænser og vejrettigheder. I matrikelkortet vises fx de fredskovsbelagte arealer, zoner for strandbeskyttelse og klitfredning.

Stednavnedata

Stednavnedata består af stednavneangivelser, herunder navne på byer og andre lokaliteter.

Kurv

Kurven er tom