DHM - Danmarks Højdemodel

Danmarks højdemodel (DHM) er en digital model af landskabet i tre dimensioner. Højdemodellen kan anvendes til klimatilpasning, planlægning, projektering, landskabsanalyser og visualiseringer.

Grundlæggende landkortdata

Grundlæggende landkortdata består af ortofotos og GeoDanmark-data, som indsamles i samarbejde mellem Staten og kommunerne. GeoDanmark-data er det grunddatasæt, som udgør det fællesoffentligt forvaltningsgrundlag.

Matrikeldata

Matrikelkortet er et digitalt, juridisk kortværk, som viser de registrerede ejendomsgrænser og vejrettigheder. I matrikelkortet vises fx de fredskovsbelagte arealer, zoner for strandbeskyttelse og klitfredning.

Kurv

Kurven er tom